10:00 - 18:00

Poniedziałek - Piątek

ul. Słowackiego 3

43-600 Jaworzno

510 094 220

annasierszecka@gmail.com

Compare Listings

Jakie zmiany nas czekają w nowym roku ?

Jakie zmiany nas czekają w nowym roku ?

Zmiany w prawie własności

20 lipca 2018r. Sejm uchwalił ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności. Ustawa, na mocy której prawo własności użytkowania wieczystego wejdzie w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku.

Przekształcenie dotyczyć będzie gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe. Zatem dotyczyć ma ono: –

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • budynków mieszkalnych wielorodzinnych, gdzie co najmniej połowę stanowić mają lokale mieszkalne (bloki, kamienice),
 • grunty zabudowane innymi obiektami gospodarczymi wchodzącymi w skład w/w budynków, np. garażami lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Ustawa ma także zastosowanie do budynków, w których znajdują się lokale usługowe, gdzie przeważająca powinna być także funkcja mieszkalna. Wyjątkiem są tu określone w art. 49 kodeksu cywilnego urządzenia służące do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej. Zmiany te nie będą jednak zastosowane do wszystkich nieruchomości, na których zostało ustanowione użytkowanie wieczyste. Poza nieruchomościami komercyjnymi wyłącznie dotyczyć będzie gruntów położonych na terenie portów i przystani morskich.

Dany grunt nieruchomości podlegający przekształceniu będzie ujawniony w księdze wieczystej. Aby od dnia 01 stycznia 2019 roku ujawnić przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, będą wystawiane zaświadczenia potwierdzające przekształcenie, które przesłane zostaną do sądu wieczystoksięgowego oraz do wszystkich dotychczasowych użytkowników wieczystych danej nieruchomości.

Podmiotami odpowiedzialnymi za wydawanych zaświadczeń będą:

 • starosta, jeżeli dana nieruchomość dotychczas stanowiła własność Skarbu Państwa,
 • dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa lub dyrektora oddziału Agencji Mienia Wojskowego, jeżeli dotychczas podmioty te w imieniu Skarbu Państwa wykonywały prawo własności określonych nieruchomości,
 • wójt ( burmistrz, prezydent miasta), zarząd powiatu albo zarząd województwa – w przypadku nieruchomości będących własnością jednostek samorządu terytorialnego,
 • dyrektor Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – w przypadku nieruchomości, w stosunku do których prawo własności Skarbu Państwa wykonywał dotychczas ten podmiot.

Zaświadczenie będzie jedynym dokumentem, na podstawie którego sąd w księgach wieczystych zamieni użytkowanie wieczyste na własność. Proces ten odbędzie się bez konieczności wniesienia opłaty sądowej. Z kolei wydanie zaświadczenia na wniosek użytkownika, wiąże się z koniecznością opłaty skarbowej w wysokości 50 zł . Termin na wydanie tego dokumentu przez właściwy organ, to okres 12 miesięcy od dnia przekształcenia lub 4 miesiące od otrzymania wniosku od nowego właściciela. W przypadku cudzoziemców termin wynosi 4 miesiące od przedstawienia zezwolenia na przekształcenie. Osoba, która nie otrzymała takiego zaświadczenia, a uważa, iż powinno ono zostać wydane, będzie mogła złożyć zażalenie na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

Użytkownicy dotychczasowych wieczystości, w zamian za przekształcenie, będą zobowiązani do uiszczenia rocznych opłat przez kolejne 20 lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2019 roku. Zaświadczenia wydawane przez właściwe podmioty określą wysokość rocznych opłat przekształceniowych. Wysokość tych opłat ma być równa opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Zobowiązanie to będzie płatne do dnia 31 marca każdego roku.

Nowa ustawa przekształceniowa przewiduje też możliwość ubiegania się przez mieszkańca jedynie o zmniejszenie wartości opłaty rocznej.

Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności, właściwy organ będzie mógł rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin płatności, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego. Ulgi te przewidziano w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi wnioskodawcy. Istnieje także możliwość uiszczenia opłaty łącznej z tytułu przekształcenia. Będzie ona odpowiadać iloczynowi opłaty rocznej oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu 20-letniego od dnia przekształcenia.

W przypadku wniesienia opłaty jednorazowej za przekształcenie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, osobom fizycznym będącymi właścicielami budynków mieszkalnych określonych w ustawie, przyznana zostanie bonifikata od tej opłaty:

 • 60% w przypadku, gdy opłatę jednorazową wniesiono w roku, w którym nastąpiło przekształcenie,
 • 50% opłatę jednorazową wniesiono w drugim roku przekształcenia,
 • 40% opłatę wniesiono w trzecim roku przekształcenia,
 • 30% opłatę wniesiono w czwartym roku przekształcenia,
 • 20% opłatę wniesiono w piątym roku przekształcenia,
 • 10% opłatę wniesiono w szóstym roku przekształcenia.

Dla nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego bonifikata zostanie określona w odpowiednich uchwałach rady lub sejmiku.

Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 roku.

Należy także mieć na uwadze, że opłata przekształceniowa może podlegać waloryzacji zgodnie z art. 5 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Waloryzacji opłaty dokonuje z urzędu właściwy organ lub nastąpi ona na wniosek właściciela, nie częściej niż na 3 lata od dnia dokonania ostatniej aktualizacji.

W razie sprzedaży nieruchomości obowiązek uiszczenia opłat przechodzić będzie na nabywcę tejże nieruchomości. Ponadto zaświadczenie będzie zawierać pouczenie o możliwości zaskarżenia, złożenia wniosku, zgodnie z art. 2 nowej ust. 10 w sytuacji, gdy dana osoba, na rzecz której przekształcono prawo użytkowania wieczystego nie zgadza się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia

rocznych opłat przekształceniowych. Wniosek można złożyć do właściwego organu, który wydał to zaświadczenie w terminie 2 miesięcy od dnia jego doręczenia.

Zgodnie z nowymi regulacjami ustawowymi przekształcenie nastąpi z mocy prawa, czyli nie będzie ono uzależnione od wniosku dotychczasowego użytkownika wieczystego.

Z początkiem 2019 roku ma zatem zniknąć prawo użytkowania wieczystego. Oznacza to, że dotychczasowi właściciele nieruchomości, którzy byli użytkownikami wieczystymi, automatycznie uwłaszczają się na gruncie, gdzie znajduje się ich nieruchomość.

Założenia zawarte w ustawie mają na celu wyeliminowanie dotychczasowej procedury przekształceniowej. Ustawa bowiem stawia współużytkowników wieczystych gruntów z użytkownikami gruntów wieczystych zabudowanych domami jednorodzinnymi, gdyż do przekształcenia nie musieli oni dotychczas uzyskiwać zgody innych użytkowników. Poza tym zmiana zapewni przyszłym właścicielom większe możliwości dysponowania gruntem i zaciągania zobowiązań.

img

nier

Related posts

Najem Instytucjonalny

Zapraszamy do przeczytania kolejnej części naszych artykułów, tym razem skupimy się na...

Czytaj dalej
przez nier

Najem Okazjonalny

Najem okazjonalny, to szczególna forma najmu długoterminowego, która cechuje się bardzo dobrym...

Czytaj dalej
przez nier

Krótkoterminowa umowa najmu mieszkania

Popularną alternatywą dla hoteli stał się krótkoterminowy wynajem mieszkań. Zamiast szukać...

Czytaj dalej
przez nier